Gerealiseerd in versie 22.06.290

Verbeterd

Wijziging in ‘Multi select’ menu om grote ongewenste data wijzigingen te voorkomen.

Op alle schermen waar met de ‘Multi select’ optie gewerkt kan worden is een aanpassing gedaan. Voornamelijk om te voorkomen dat gebruikers meer regels wijzigen middels de ‘Multi select’ optie dan gedacht wordt. Wanneer het ‘Multi select’ menu wordt geopend, worden de selectievakjes voor alle regels zichtbaar. Maak een selectie en klik vervolgens in het ‘Multi select’ menu op ‘Alleen geselecteerden weergeven’. In de lijst zijn enkel nog de regels zichtbaar die aangevinkt zijn. Controleer goed of dit alles is wat gewijzigd moet worden. Klik vervolgens nogmaals op het ‘Multi select’ menu en kies de gewenste optie, bijvoorbeeld ‘Wijzigen’. Wanneer we wijzigingen zijn doorgevoerd kan de ‘Multi select’ modus weer worden afgesloten.

 

Documenten vertrouwelijk opslaan

Met deze release wordt het mogelijk documenten vertrouwelijk op te slaan. Standaard worden documenten als ‘Niet confidentieel’ opgeslagen, maar de mogelijkheid bestaat nu om ze ‘Confidentieel’ op te slaan. Alle documenten die worden opgeslagen als ‘Confidentieel’ zijn standaard niet langer zichtbaar. De gebruikers die dergelijke documenten wel mogen (in)zien dienen de rol ‘Vertrouwelijke documenten’ toegewezen te krijgen. Met deze functionaliteit kunnen documenten dus opgeslagen worden in het platform die niet voor alle HUMBLE gebruikers zichtbaar mogen zijn.

 

Mogelijkheid NEN2767 gebreken registreren als opgelost

Het is nu mogelijk om NEN2767 Gebreken te registreren als ‘Opgelost’. Voorheen was enkel mogelijk om gebreken te archiveren. Er was echter geen verschil te zien tussen fout ingevoerde gearchiveerde gebreken en daadwerkelijk fysiek herstelde gebreken. Er is een statusveld toegevoegd aan het ‘Gebreken’ scherm. Standaard, bij het aanmaken van het gebrek, heeft deze de status ‘Geconstateerd’. Wanneer gekozen wordt voor status ‘Vervallen’ of ‘Opgelost’, wordt het gebrek gearchiveerd. En daarmee wordt ook de conditiescore van het element opnieuw berekend. Als het archief wordt geopend, is aan de status te zien of het gebrek vervallen is, of daadwerkelijk is opgelost!

 

Via het sub tabblad Documenten is de bewerk weergave te openen

Middels deze update is het mogelijk geworden om ook via het tabblad ‘Documenten’, wat onderaan vrijwel alle detailschermen wordt getoond, de bewerk weergave te openen. Er is hiervoor een extra icoontje toegevoegd.

 

Update Revisie scherm bij Documentbeheer

Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd op het ‘Revisies’ scherm (bij Documentbeheer). Door het veld ‘Werksoort’ toe te voegen wordt het mogelijk om per revisie een werksoort vast te leggen. De werksoorten zijn door de gebruiker zelf te beheren via het scherm ‘Werksoorten’ in het ‘Gegevensbeheer’ menu. Het veld ‘Aanmaakdatum’ is op het ‘Revisies’ scherm alleen-lezen geworden. En tot slot is het vanaf heden verplicht een ‘Locatie’ te vullen alvorens de revisie opgeslagen kan worden.

 

Documenten toevoegen via Documentbeheer

Het is nu mogelijk om documenten toe te voegen via het Documentbeheer scherm! Voorheen ging dit enkel via gerelateerde schermen, dat is middels deze release nu opgelost. Na het toevoegen van één of meerdere documenten kunnen de eigenschappen aangepast worden, en kunnen koppelingen naar gerelateerde entiteiten gelegd worden.

 

De documentenlijst (en de tabbladen) zijn nu aflopend op ‘Code’ gesorteerd

In het ‘Documenten’ scherm (zie Documentbeheer) worden de documenten nu aflopend op ‘Code’ gesorteerd. Dit is ook het geval bij alle ‘Documenten’ sub tabs bij de verschillende detailschermen zoals ‘Elementen’, ‘Gebreken’, ‘MJOP activiteiten’ en dergelijke. Deze wijziging zorgt ervoor dat nieuw toegevoegde documenten altijd bovenaan de lijst getoond worden. Dit maakt ze makkelijk terug te vinden. Bijvoorbeeld om de eigenschappen er van te bewerken, of ze te koppelen.

 

Bij het uploaden van een document wordt de bestandsnaam nu ook gevuld in het veld ‘Omschrijving’

Het veld ‘Omschrijving’ wordt nu overal getoond in plaats van ‘Bestandsnaam’. Met deze wijziging kan in HUMBLE invloed uitgeoefend worden op de getoonde naam van het document na uploaden. Voorheen was dat niet mogelijk.

 

Bij het toevoegen van een gebrek aan een element wordt een melding getoond wanneer de 100% wordt overschreden

Met deze wijziging is het niet langer mogelijk fouten te maken met het percentage van het gebrek. Het is niet langer mogelijk een gebrek op te slaan wat er, in combinatie met andere gebreken, voor zorgt dat het percentage boven de 100% komt. Voor het opslaan springt het percentage automatisch terug naar een toegestane waarde.

 

Het veld Aspect is nu zichtbaar op het detailscherm van Gebreken

Het veld Aspect was voorheen enkel te zien via het wijzigscherm van Gebreken. De indeling van het formulier is met deze wijziging gelijk wat logischer opgezet.

 

Voor beheerders is het mogelijk om rechten te zetten op individuele lijst items

Activeer eerst de ‘beheermodus’ rechtsboven bij het profiel. Vervolgens wordt op alle detailschermen (bij lijstvelden) het ‘rechten icoontje’ getoond. Per lijstveld kan per rol bepaald worden welke opties wel of niet beschikbaar zijn. Middels deze functionaliteit is het mogelijk geworden om een bepaalde werkwijze in te regelen voor verschillende gebruikersgroepen. Bijvoorbeeld vanwege het feit dat niet alle rollen (en dus gebruikers) een melding op ‘Gereed’ kunnen zetten, of een element op ‘Verwijderen’.

 

 

Relatie tussen MJOP (herstel)activiteit, Gebrek en Element gelegd

Wanneer er vanuit een gebrek een MJOP herstelactiviteit werd gemaakt, ging dit voorheen niet goed (het ingegeven herstel aantal en bijbehorende kosten werden niet juist overgenomen). Dit is nu hersteld. Daarnaast is nu bij het gebrek de sub tab ‘MJOP activiteiten’ zichtbaar geworden. Deze tab bevat welke herstelactiviteiten uitgevoerd dienen te worden om het gebrek op te lossen. Als alle MJOP herstelactiviteiten ‘Gereed’ zijn, wordt het gebrek automatisch op ‘Opgelost’ gezet. Dat zorgt er vervolgens voor dat het gebrek gearchiveerd wordt en de conditiescore van het element opnieuw wordt berekend.

Uploaddatum van een document wordt nu opgeslagen!

Dit maakt het terugvinden van documenten gemakkelijker. Daarnaast kunnen we nu dashboard cards gaan maken op hoeveelheden geüploade documenten in bepaalde periode weer te geven.

 

Bugs opgelost

Bij het kopiëren van een element werd het gebrek ouderdom/verval onterecht mee gekopieerd

Wanneer een element wordt gekopieerd, en de optie is aangevinkt om bijbehorende gebreken ook te kopiëren, dan resulteert dit in een foutief gebrek ouderdom. Bij het kopiëren van een element waar gebrek ouderdom op van toepassing was, wordt gekeken naar de locatie van het nieuwe element. Wanneer daar gebrek ouderdom (tot classificatie 3 of 4) aan staat, wordt het ouderdomsgebrek nieuw aangemaakt (in plaats van gekopieerd).

 

Bij het gebruik van rollen en rechten waren geen rechten in te stellen bij subtabbladen van inspecties

Het was, bij gebruik van rollen en rechten, niet mogelijk om rechten in te stellen voor de tabbladen ‘Geautoriseerde inspecteurs’ en ‘Gekoppelde locaties’. Dit is nu mogelijk gemaakt middels de beheermodus.

 

Het wijzigen van een activiteit via het MJOP prognose was niet mogelijk

Dit is inmiddels hersteld. Het scherm kan geopend worden, en wijzigingen worden juist opgeslagen.

 

Wanneer een primaire afbeelding op een detailscherm wordt getoond, wordt niet langer de opbouw van het formulier verstoord

Bij grote (portraitmode) afbeeldingen werden de velden evenredig naast de afbeelding verdeeld, wat veel witruimte tot gevolg had. Dit is nu opgelost; de indeling van het detailscherm wijzigt niet als er een primaire afbeelding is ingesteld.

 

Bij het wijzigen van de locatie van een element worden alle gerelateerde records ook van locatie gewijzigd

Dit was voorheen niet het geval. Wanneer de locatie van een element wijzigt, worden nu alle gerelateerde gebreken, MJOP activiteiten, revisies en meldingen ook van locatie gewijzigd.

 

Bij het toevoegen van een NEN2767 Gebrek werd de locatie niet altijd juist gevuld op basis van het gekozen element

Dit is nu hersteld. De locatie van het element zal, bij het invullen van het element op het gebrek, nu altijd juist overgenomen worden.

 

Bij gebrek verval/ouderdom wordt nu automatisch ‘Aspect’ en ‘Risico’ gevuld

Voor alle ouderdomsgebreken wordt nu automatisch het aspect ‘Technische motieven’ gevuld. Het veld ‘Risico’ van het gebrek wordt ook nu automatisch gevuld;

  • Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75%: risico ‘Gering’.
  • Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 %: risico ‘Matig’.
  • Ouder van 75%: risico ‘Matig’.
  • Ouder van 87,5%: risico ‘Sterk’

 

Gebouwfiltering middels een deelrol hersteld

De ingestelde gebouwfilter voor een deelrol (leverancier) werkte niet. Dit is nu aangepast zodat het wel werkt. De leverancier kan voortaan middels de rol alleen de gebouwen zijn waar deze aan gekoppeld is.