Escrow

Omdat wij begrijpen dat er op ons Platform voor onze klanten belangrijke data staan en het grote consequenties kan hebben als deze data om welke reden dan ook niet meer beschikbaar zijn, hebben wij ervoor gekozen om onze klanten de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van onze collectieve escrowregeling. Tijdens het implementatietraject kan een klant hier optioneel voor kiezen om zo ook de risico’s bij mogelijke beëindiging van ons bedrijf in te dekken.

IT is niet meer weg te denken uit de huidige bedrijfsvoering. Maar op welke wijze worden de risico’s beperkt als wij wegvallen door bijvoorbeeld faillissement, overname of het staken van de onderneming? Welk effect heeft dit op de bedrijfscontinuïteit? Op welke wijze borgt men dan het ononderbroken gebruik van ons Platform? Anderzijds dient ons intellectuele eigendom te worden beschermd en is het niet wenselijk dat ‘bronmaterialen’ in het bezit zijn van de eindgebruiker. Ons IP is in het bezit van het bedrijf HIP B.V. om zo de continuïteit te waarborgen. Wij hebben er dan ook voor gekozen om via Escrow Alliance een collectieve escrowregeling op te stellen om zo deze operationele IT-risico’s te beperken.

 

Opzet escrowregeling

Wanneer HUMBLE BV niet langer in staat blijkt het Platform HUMBLE als SaaS-dienst te leveren zal HIP BV als houder van het intellectuele eigendom de SaaS-dienst aan de begunstigden op deze escrowregeling blijven leveren, op voorwaarde dat HIP BV de door de begunstigde aangegane overeenkomst onverkort overneemt of de begunstigde met HIP BV tot andere voorwaarden zijn gekomen waaronder de SaaS-dienst wordt geleverd. Op het moment dat HIP BV hier niet aan kan of wil voldoen, zal Escrow Alliance overgaan tot afgifte van het materiaal, waaronder de broncode, AMI en data die de begunstigde kan toepassen in een eigen AWS (Amazon Web Services)-omgeving.

 

Kiezen voor zekerheid met HUMBLE

De begunstigde verkrijgt hiermee daarnaast het recht om het materiaal en de SaaS-dienst nog voor twee jaar te gebruiken, zodat er voldoende tijd ontstaat om naar een alternatieve oplossing te migreren.

Naast de bovenstaande geschetste situatie kan bij een faillissement van HUMBLE BV na afgifte van het materiaal aan de begunstigde ook rechtsopvolging (doorstart) van HUMBLE BV plaatsvinden. Als deze binnen drie maanden na het faillissement plaatsvindt en de rechtsopvolger de overeenkomst onverkort voortzet of anders met de begunstigde overeenkomst de SaaS-dienst te leveren, dan vervalt het verkregen recht en zal de rechtsopvolger de SaaS-dienst weer aan de begunstigde leveren en daarmee de continuïteit van het gebruik van het HUMBLE Platform waarborgen.